My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

          วันนี้ชวนทุกคนไปชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) จ.ปทุมธานี (ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม)  ครับ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ประวัติ/ความสำคัญ : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)


อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
        จากโบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) แห่งชาติเขียนบอกกล่าวเล่าว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออันเป็นมงคลว่า “อนุสรณ์สถาน แห่งชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2526 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคมในปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2534 ทรงมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับแนวทางในการจัดและตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติหลายประการ อาทิ การจัดการแสดงต้องตรงกับ ความเป็นจริงมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทรงเน้นย้ำความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้เล็งผลในอนาคตเกี่ยวกับการรักชาติ ความเสียสละ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2537"

สถานที่ตั้ง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
        9 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0 2532 1021

เวลาเปิด-ปิด/ค่าธรรมเนียมการเข้าชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
 • วันเวลาเปิด/ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม : ฟรี

การเดินทางไป อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

แผนที่สำหรับเดินทางไปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

เดินทางถึงเป้าหมาย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
            ไปตามรอยประวัติศาสตร์และชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกันครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีวีรชนไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ พิพิธภัณฑ์ทหารไทย (รูปประกอบ : ถ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และ 10 มี.ค.2560)
            แผนผังการเที่ยวชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) ดังรูปด้านล่างครับ


            จากรูปแผนผังอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วนดังนี้
 1. อาคารภาพปริทัศน์ (หมายเลข 2)
 2. อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร (หมายเลข 3)
 3. อาคารประกอบพิธี (หมายเลข 4)
 4. ลานประกอบพิธี (หมายเลข 5)
 5. ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (หมายเลข 6)
ส่วนที่ 1 อาคารภาพปริทัศน์ (หมายเลข 2)
            เป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนต้องทำหรือห้ามพลาดนั่นคือมาชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

อาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
            อาคารภาพปริทัศน์เป็นอาคารใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม เมื่อเข้าไปภายในบริเวณอาคารนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนจะเห็นความงดงามในเชิงสถาปัตยกรรมมีผนังโค้งเป็นวงกลมโดยถูกวาดภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแสง สี เสียงประกอบในแต่ละเรื่องราวสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

บริเวณภายในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
บริเวณภายในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
บริเวณภายในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

อาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
ส่วนที่ 2 อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร (หมายเลข 3)
           อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบ สมัยโบราณ ด้านหน้าทางเข้าอาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืน แกะสลักจากหินอ่อน ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)


อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
 • ชั้นที่ 1 : จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทย
           ในช่วงที่ผู้เขียนไปเยือน (10 มี.ค.2560) อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10
           และจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ เช่น สงครามโลกครั้งที่1 สงครามโลกครั้งที่2 สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม เป็นต้น

ทางเข้าชมการจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

หุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

เหตุการณ์สงครามเวียดนาม

หุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามเกาหลี

หุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ
 • ชั้นที่ 2 : พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
           เป็นอีกจุดที่ผู้เขียนอยากเชิญชวนชาวไทยมาชม ชั้นนี้จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 สิ่งแสดงที่สำคัญที่สุดของชั้นนี้ คือ ฉลองพระองค์เครื่องแบบทั้ง 3 เหล่าทัพ และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ระหว่างบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในแต่ละวาระ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานยืมมาจัดแสดง
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

พระคฑาจอมทัพไทย
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

 • ชั้นที่ 3 : ห้องแสดงสงครามสำคัญ
           ห้องแสดงสงครามสำคัญจัดแสดงหุ่นขนาดย่อของวีรกรรมของบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญๆ ของประวัติศาสตร์ชาติไทย

ห้องแสดงสงครามสำคัญ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ที่จันทบุรี (จำลอง)

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (จำลอง)

อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร (จำลอง)
 • ชั้นที่ 4 : ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ
           ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ จัดแสดงเครื่องหมายยศและส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร ตำรวจ สมัยต่างๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ส่วนที่ 3 อาคารประกอบพิธี (หมายเลข 4)
           อาคารประกอบพิธีเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของประเทศ
           เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเมื่อมาถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติแล้วผู้เขียนอยากชวนให้มากราบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคล และชมสิ่งสำคัญภายในอาคารครับ

อาคารประกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ดินสมรภูมิสำคัญ 10 แห่งภายในอาคารประกอบพิธี
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
ส่วนที่ 4 ลานประกอบพิธี (หมายเลข 5)
           เป็นลานกว้างหน้าอาคารประกอบพิธี สามารถตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้ ๓ กองร้อย สำหรับ พิธีต้อนรับประมุข หรือบุคคลสำคัญของประเทศ และ ต่างประเทศที่มาเยือนอนุสรณ์สถานแห่งชาติอย่างเป็น ทางการ กับใช้เป็นที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาในโอกาส สำาคัญต่างๆ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก เป็นต้น ด้านหน้าลานประกอบพิธีประดับด้วย ธงกองบัญชาการ กองทัพไทย ธงกองทัพบก ธงกองทัพเรือ ธงกองทัพอากาศ ธงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธงกองอาสารักษาดินแดน
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

ส่วนที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (หมายเลข 6)
           พื้นที่บริเวณภายนอกอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วย สวนไม้ดอก ไม้ประดับ และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ ที่เคยปฏิบัติการ ในสมรภูมิรบต่างๆ ที่ได้ปลดประจำการแล้ว เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบิน  รถถังแบบต่างๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์การปฏิบัติการรบของกองทัพพายัพ
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)


ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
            อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีวีรชนไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ พิพิธภัณฑ์ทหารไทย "อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่คนไทยต้องไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (Siwamokkhaphiman Hall ,gallery of Thai history) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น