My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum) จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  ไปเติมเต็มภาพความรุ่งเรืองในอดีตของกรุงศรีอยุธยาให้ชัดเจนกับพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วังจันทรเกษม หรือวังหน้า ปรากฎหลักฐานตามพระราชพงศาวดารว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ประมาณ พ.ศ. 2120 โดยพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เมื่อทรงดำรงตำแหน่งพระมหาอุปราชครองเมืองพิษณุโลก
( ที่มา : โบชัวร์ "พระนครศรีอยุธยา" ,ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ,เมษายน 2555) 
         จากเว็บไซต์ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม เขียนเล่าประวัติความเป็นมาว่า "เคยเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และพระมหาอุปราชที่สำคัญถึง 8 พระองค์ คือ  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ,สมเด็จพระเอกาทศรถ ,เจ้าฟ้าสุทัศน์ ,สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ,ขุนหลวงสรศักดิ์ (พระเจ้าเสือ) ,สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ ,สมเด็จพระเจ้าบรมโกศ ,กรมพระราชวังบวรมหาเสนาพิทักษ์
         ภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 ใน พ.ศ. 2310 พระราชวังจันทรเกษมได้ถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงได้มีการบูรณะและปรับปรุงพระราชวังจันทรเกษมขึ้นใหม่ เพื่อใช้สำหรับเป็นที่ประทับในเวลาที่พระองค์ เสด็จประพาสพระนครศรีอยุธยา และพระราชทานนามว่า พระราชวังจันทรเกษม
          ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้พระราชทานพระราชวังจันทรเกษม ให้เป็นที่ทำการของมณฑลกรุงเก่า โดยใช้ พระที่นั่งพิมานรัตยา ซึ่งเป็นหมู่ตึกกลางของพระราชวังเป็นที่ทำการ
          เมื่อพระยาโบราณราชธานินทร์ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า ได้จัดสร้างอาคารที่ทำการภาคบริเวณกำแพงวัง ด้านทิศตะวันตกต่อกับทิศใต้ แล้วย้ายที่ว่าการมณฑลจากพระที่นั่งพิมานรัตยามาตั้งที่อาคารที่ทำการภาคในขณะนั้น
          สิ่งก่อสร้างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นจึงมีการใช้งานกันเรื่อยมา ทั้งเป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์และที่ทำการมณฑลเทศาภิบาลจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จึงได้มีการซ่อมแซมและบูรณะอาคารต่าง ๆ อีกครั้ง

พระยาโบราณราชธานินทร์
          ในระหว่างที่พระยาโบราณราชธานินทร์ ดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาล มณฑลอยุธยา ท่านได้ทำการศึกษาและรวบรวมเรื่องราว รวมทั้งวัตถุสิ่งของสำคัญในบริเวณกรุงเก่าและบริเวณใกล้เคียงไว้เป็นจำนวนมาก มาเก็บรักษาไว้ที่พระราชวังจันทรเกษม จนกระทั่งในปีพุทธศักราช 2445 สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงแนะนำให้พระยาโบราณราชธานินทร์ จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ เรียกว่า “โบราณพิพิธภัณฑ์” โดยในระยะแรกนั้นใช้ตึกโรงม้าพระที่นั่งเป็นที่เก็บรวบรวม
          ต่อมาเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2447 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายวัตถุต่าง ๆ จากโรงม้าพระที่นั่งเข้ามาเก็บรักษาและตั้งแสดงที่บริเวณอาคารพลับพลาจัตุรมุข พร้อมทั้งจัดสร้างระเบียงตามแนวอาคารด้านทิศเหนือ และทิศตะวันออก เพื่อจัดตั้งวัตถุ ศิลาจารึก และประติมากรรรมต่าง ๆ ตั้งชื่อว่า “อยุธยาพิพิธภัณฑ์”
           ต่อมา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2479 กรมศิลปากร ได้ประกาศ ให้อยุธยาพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ในนาม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม"


วัน/เวลาเปิด-ปิดและค่าธรรมเนียมการเข้าชม :  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)
         วันเปิดบริการ :  เปิดบริการวันพุธ - วันอาทิตย์ ,ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์
         เวลาทำการ :  09.00-1600 น.
         ค่าธรรมเนียมการเข้าชม : ชาวไทย 30 บาท , ชาวต่างชาติ 100 บาท
        
สถานที่ตั้ง  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)
         ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)

แผนที่สำหรับเดินทางไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)

ถึงจุดหมาย : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)
            เมื่อเราเดินทางไปถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum) มุ่งหน้าไปตามรอยความรุ่งเรืองในอดีตของกรุงศรีอยุธยากับพิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ (รูปประกอบ : 15 ม.ค.2560 )  

แผนผังอาคารภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)

            เราไปชมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม ตั้งแต่ทางเข้าครับ
            พลับพลาจตุรมุข 
            เป็นพลับพลาเครื่องไม้ มีมุขด้านหน้า 3 มุข เดิมใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับออกงานว่าราชการและเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 เวลาเสด็จประพาส ปัจจุบันจัดแสดงเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่มีอยู่เดิมภายในพระราชวังนี้ เช่น พระแท่นบรรทม พระราชอาสน์ พร้อมเศวตฉัตร พระบรมณ์ฉายาลักษณ์และเครื่องราชูปโภคของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
( ที่มา : โบชัวร์ "พระนครศรีอยุธยา" ,ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ,เมษายน 2555) 

พลับพลาจตุรมุข

บริเวณภายในพลับพลาจตุรมุข

พระแท่นบรรทม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เครื่องใช้ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

หม้อกรองน้ำ เครื่องใช้ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โคมไฟเดิม ณ ท้องพระโรง พลับพลาจตุรมุข

พระบรมณ์ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เครื่องใช้ส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

บริเวณภายในพลับพลาจตุรมุข
            พระที่นั่งพิมานรัตนา
            เป็นตึกหมู่อยู่กลางพระราชวัง ประกอบด้วยอาคาร 4 หลัง คือ อาคารปรัศว์ซ้าย อาคารปรัศว์ขวา พระที่นั่งพิมานรัตนา และศาลาเชิญเครื่อง เคยเป็นศาลากลางมณฑลและจังหวัดมาหลายปี ปัจจุบันจัดแสดงประติมากรรมที่สลักจากศิลา เป็นเทวรูปและพระพุทธรูป พระพิมพ์สมัยต่างๆ และเครื่องแกะสลักฝีมือช่างสมัยอยุธยาตอนปลายและรัตนโกสินทร์
( ที่มา : โบชัวร์ "พระนครศรีอยุธยา" ,ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ,เมษายน 2555) 


พระที่นั่งพิมานรัตนา

            พระที่นั่งพิมานรัตนาอยู่ข้างๆ กับพลับพลาจตุรมุข มีทางเดินเชื่อมต่อถึงกันครับ ไปเดินชมความงดงามทางศิลปะและตามรอยประวัติศาสตร์กันต่อครับ

ทางเดินเชื่อมไปพระที่นั่งพิมานรัตนาจากพลับพลาจตุรมุข

อาคารปรัศว์ซ้าย อาคารปรัศว์ขวา  และศาลาเชิญเครื่อง

ภายในพระที่นั่งพิมานรัตนาการจัดแสดงโบราณวัตถุ

ภายในพระที่นั่งพิมานรัตนาการจัดแสดงโบราณวัตถุ
พระพิมพ์

            สิ่งที่ผู้เขียนแอบยิ้มเมื่อเห็นกลุ่มพระพุทธรูปสำคัญที่พบภายในพระพาหาซ้ายขององค์พระมงคลบพิตร ที่มีจัดแสดงที่บริเวณภายในพระที่นั่งพิมานรัตนาด้วย เนื่องจากผู้เขียนคิดว่ามีการจัดแสดงเฉพาะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ที่เดียว แต่จริงๆแล้วมีจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษมด้วย

พระพุทธรูปสำคัญที่พบภายในพระพาหาซ้ายขององค์พระมงคลบพิตร

             เดินชมบริเวณพระที่นั่งพิมานรัตนาให้ถึงด้านหลังของพระที่นั่งฯ ครับ ไปชมความงดงามของโบราณศิลปะของเทวรูป พระพุทธรูป และความงามของเครื่องไม้ฝีมือช่างอยุธยาตอนปลาย และรัตนโกสินทร์ตอนต้น

พระที่นั่งพิมานรัตนาการจัดแสดงโบราณวัตถุ

พระพุทธรูปนาคปรก พระที่นั่งพิมานรัตนา

พระที่นั่งพิมานรัตนาการจัดแสดงโบราณวัตถุ

พระที่นั่งพิมานรัตนาการจัดแสดงโบราณวัตถุ

พระที่นั่งพิมานรัตนาการจัดแสดงโบราณวัตถุ

พระที่นั่งพิมานรัตนาการจัดแสดงโบราณวัตถุ
             ผ่านไปแล้ว 2 อาคารการจัดแสดงโบราณวัตถุ เต็มอิ่มกับความงดงามของศิลปะมากครับ ไปตามรอยโบราณสถานกันต่อครับ
            พระที่นั่งพิศัยศัลลักษณ์ หรือ หอส่องกล้อง
            เป็นหอสูง 4 ชั้น สร้างครั้งแรกสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช แต่หักพังลงมาเมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2 หอที่เห็นในปัจจุบันสร้างสมัยรัชกาลที่ 4 ตามรากฐานของอาคารเดิมและทรงใช้เป็นที่ประทับทอดพระเนตรดวงดาว
 ( ที่มา : โบชัวร์ "พระนครศรีอยุธยา" ,ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ,เมษายน 2555) 


พระที่นั่งพิศัยศัลลักษณ์ หรือ หอส่องกล้อง

พระที่นั่งพิศัยศัลลักษณ์ หรือ หอส่องกล้อง
            ตึกที่ทำการภาค
            สร้างขึ้นสมัยพระยาโบราณราชธานินทร์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลมณฑลกรุงเก่า มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวสร้างขนานไปกับกำแพงด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ จัดแสดงนิทรรศการถาวร 5 เรื่อง คือ เรื่องศิลปะสถาปัตยกรรมอยุธยา เครื่องปั้นดินเผา สินค้านำเข้าและส่งออกที่สำคัญของอยุธยา อาวุธยุทธภัณฑ์ ศิลปะวัตถุพุทธบูชา และวิถีชีวิตริมน้ำชาวกรุงเก่า
 ( ที่มา : โบชัวร์ "พระนครศรีอยุธยา" ,ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ,เมษายน 2555) 


ตึกทำการภาค

บริเวณจัดแสดงของตึกทำการภาค

บริเวณจัดแสดงของตึกทำการภาค
             สิ่งที่ผู้เขียนอยากให้แวะเยือนอีกจุดที่จัดแสดงตึกทำการภาพคือ ห้องแสดงกลอง และศิลาจารึก ครับ อยากให้มาตามรอยศิลาจารึกอักษรไทย สมัยกรุงศรีอยุธยา หากได้มาชมมาเยือนแล้วลองเปรียบเทียบกับอักษรไทยที่เราใช้ในปัจจุบันดูครับ

บริเวณจัดแสดงของตึกทำการภาค
              จัดแสดงอาวุธยุทธภัณฑ์

อาวุธยุทธภัณฑ์

อาวุธยุทธภัณฑ์
              จัดแสดงสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยา เช่น  นภศูล จากวัดพระราม ชมความงดงามของยอดพระปรางค์แบบใกล้ๆ  เสมา สถาปัตยกรรมจำลอง เป็นต้นครับ

นภศูล พระปรางค์วัดพระราม
ชิ้นส่วนลายปูนปั้นประดับสถาปัตยกรรม

เสมา
              ห้องเจ้าคุณเทศาฯ เป็นอีกห้องที่อยากให้ทุกคนมาเยือนพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม มาให้ถึงห้องนี้ ห้องนี้จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของพระยาโบราณราชธานินทร์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นของดั้งเดิม และผลงานต่างๆ ของพระยาโบราณฯ

ห้องเจ้าคุณเทศาฯ ตึกทำการภาค
ห้องเจ้าคุณเทศาฯ ตึกทำการภาค

ภาพภ่ายฝีมือพระยาโบราณฯ

            โบราณสถานที่สำคัญอีกหนึ่งอาคารคือ ตึกโรงม้าพระที่นั่ง เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น ตั้งอยู่ริมกำแพงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ตึกโรงม้าพระที่นั่ง

            เมื่อชมความงดงามของโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  อยากชวนคนไทยมาตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยกันที่นี่ครับ สถานที่เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยของเราครับ
            ตามรอยความรุ่งเรืองในอดีตของกรุงศรีอยุธยาให้ชัดเจน ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum)” อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น