My latest images for sale at Shutterstock:

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

ชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

          วันนี้ชวนทุกคนไปชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) จ.ปทุมธานี (ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม)  ครับ

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ประวัติ/ความสำคัญ : อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)


อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
        จากโบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) แห่งชาติเขียนบอกกล่าวเล่าว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออันเป็นมงคลว่า “อนุสรณ์สถาน แห่งชาติ” เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2526 และเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคมในปีเดียวกัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2534 ทรงมีพระกระแสรับสั่งเกี่ยวกับแนวทางในการจัดและตกแต่งอนุสรณ์สถานแห่งชาติหลายประการ อาทิ การจัดการแสดงต้องตรงกับ ความเป็นจริงมีหลักฐานอ้างอิงได้ ทรงเน้นย้ำความรับผิดชอบของ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องให้เล็งผลในอนาคตเกี่ยวกับการรักชาติ ความเสียสละ และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงประกอบพิธีเปิดอนุสรณ์สถานแห่งชาติในวันเสาร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2537"

สถานที่ตั้ง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
        9 หมู่ 16 ถ.พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร. 0 2532 1021

เวลาเปิด-ปิด/ค่าธรรมเนียมการเข้าชม อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
 • วันเวลาเปิด/ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. 
 • ค่าธรรมเนียมการเข้าชม : ฟรี

การเดินทางไป อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

แผนที่สำหรับเดินทางไปอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

เดินทางถึงเป้าหมาย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
            ไปตามรอยประวัติศาสตร์และชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยกันครับที่อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีวีรชนไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ พิพิธภัณฑ์ทหารไทย (รูปประกอบ : ถ่ายวันที่ 19 ตุลาคม 2552 และ 10 มี.ค.2560)
            แผนผังการเที่ยวชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial) ดังรูปด้านล่างครับ


            จากรูปแผนผังอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 5 ส่วนดังนี้
 1. อาคารภาพปริทัศน์ (หมายเลข 2)
 2. อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร (หมายเลข 3)
 3. อาคารประกอบพิธี (หมายเลข 4)
 4. ลานประกอบพิธี (หมายเลข 5)
 5. ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (หมายเลข 6)
ส่วนที่ 1 อาคารภาพปริทัศน์ (หมายเลข 2)
            เป็นส่วนที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนต้องทำหรือห้ามพลาดนั่นคือมาชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับ

อาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
            อาคารภาพปริทัศน์เป็นอาคารใหญ่ทรงแปดเหลี่ยม เมื่อเข้าไปภายในบริเวณอาคารนักท่องเที่ยวหรือผู้ไปเยือนจะเห็นความงดงามในเชิงสถาปัตยกรรมมีผนังโค้งเป็นวงกลมโดยถูกวาดภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีแสง สี เสียงประกอบในแต่ละเรื่องราวสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

บริเวณภายในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
บริเวณภายในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องประวัติการก่อตั้งชาติภาพต่อเนื่องที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
บริเวณภายในอาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

อาคารภาพปริทัศน์ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
ส่วนที่ 2 อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร (หมายเลข 3)
           อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหารเป็นอาคารทรงแปดเหลี่ยมสูง 5 ชั้น ลักษณะคล้ายป้อมค่ายหอรบ สมัยโบราณ ด้านหน้าทางเข้าอาคารประดิษฐานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับยืน แกะสลักจากหินอ่อน ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริง
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)


อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
 • ชั้นที่ 1 : จัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทย
           ในช่วงที่ผู้เขียนไปเยือน (10 มี.ค.2560) อาคารประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 10
           และจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ เช่น สงครามโลกครั้งที่1 สงครามโลกครั้งที่2 สงครามเกาหลี สงครามเวียดนาม เป็นต้น

ทางเข้าชมการจัดแสดงหุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

หุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ

เหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2

เหตุการณ์สงครามเวียดนาม

หุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามเกาหลี

หุ่นจำลองเหตุการณ์สงครามที่กองทัพไทยได้ปฏิบัติการรบที่สำคัญ
 • ชั้นที่ 2 : พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย
           เป็นอีกจุดที่ผู้เขียนอยากเชิญชวนชาวไทยมาชม ชั้นนี้จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 สิ่งแสดงที่สำคัญที่สุดของชั้นนี้ คือ ฉลองพระองค์เครื่องแบบทั้ง 3 เหล่าทัพ และเครื่องใช้ส่วนพระองค์ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงใช้ระหว่างบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในแต่ละวาระ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯพระราชทานยืมมาจัดแสดง
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

พระคฑาจอมทัพไทย
พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติจอมทัพไทย อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

 • ชั้นที่ 3 : ห้องแสดงสงครามสำคัญ
           ห้องแสดงสงครามสำคัญจัดแสดงหุ่นขนาดย่อของวีรกรรมของบุคคลสำคัญและเหตุการณ์สำคัญๆ ของประวัติศาสตร์ชาติไทย

ห้องแสดงสงครามสำคัญ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ที่จันทบุรี (จำลอง)

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (จำลอง)

อนุสาวรีย์ท้าวเทพสตรี ท้าวศรีสุนทร (จำลอง)
 • ชั้นที่ 4 : ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ
           ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ จัดแสดงเครื่องหมายยศและส่วนประกอบของเครื่องแบบทหาร ตำรวจ สมัยต่างๆ ในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ห้องแสดงวิวัฒนาการเครื่องแบบ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ส่วนที่ 3 อาคารประกอบพิธี (หมายเลข 4)
           อาคารประกอบพิธีเป็นอาคารชั้นเดียวหลังคาทรงไทยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาและพิธีสำคัญของประเทศ
           เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเมื่อมาถึงอนุสรณ์สถานแห่งชาติแล้วผู้เขียนอยากชวนให้มากราบพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคล และชมสิ่งสำคัญภายในอาคารครับ

อาคารประกอบพิธี อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ดินสมรภูมิสำคัญ 10 แห่งภายในอาคารประกอบพิธี
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
ส่วนที่ 4 ลานประกอบพิธี (หมายเลข 5)
           เป็นลานกว้างหน้าอาคารประกอบพิธี สามารถตั้งแถวทหารกองเกียรติยศได้ ๓ กองร้อย สำหรับ พิธีต้อนรับประมุข หรือบุคคลสำคัญของประเทศ และ ต่างประเทศที่มาเยือนอนุสรณ์สถานแห่งชาติอย่างเป็น ทางการ กับใช้เป็นที่ประกอบพิธีวางพวงมาลาในโอกาส สำาคัญต่างๆ เช่น วันกองทัพไทย วันทหารผ่านศึก เป็นต้น ด้านหน้าลานประกอบพิธีประดับด้วย ธงกองบัญชาการ กองทัพไทย ธงกองทัพบก ธงกองทัพเรือ ธงกองทัพอากาศ ธงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และธงกองอาสารักษาดินแดน
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)

ส่วนที่ 5 ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (หมายเลข 6)
           พื้นที่บริเวณภายนอกอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ประกอบด้วย สวนไม้ดอก ไม้ประดับ และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดงยุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ ที่เคยปฏิบัติการ ในสมรภูมิรบต่างๆ ที่ได้ปลดประจำการแล้ว เช่น รถสะเทินน้ำสะเทินบก เครื่องบิน  รถถังแบบต่างๆ รวมถึงพิพิธภัณฑ์การปฏิบัติการรบของกองทัพพายัพ
(ที่มา : โบรชัวร์ของอนุสรณ์สถานแห่งชาติ)


ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)

ภูมิสถาปัตยกรรมและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)
            อนุสรณ์แห่งศักดิ์ศรี สดุดีวีรชนไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ พิพิธภัณฑ์ทหารไทย "อนุสรณ์สถานแห่งชาติ (The National Memorial)" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่คนไทยต้องไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (Siwamokkhaphiman Hall ,gallery of Thai history) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

ส่องมุมสูงๆดูวิวสวยๆของเมืองที่ SKYDECK หอคอยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สูงที่สุดในโคราช

         วันนี้ชวนทุกคนไปส่องมุมสูงๆ ดูวิวสวยๆ ของเมืองที่ SKYDECK หอคอยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สูงที่สุดในโคราช หรือ จ.นครราชสีมา ( เมืองหญิงกล้า ผ้าไหมดี หมี่โคราช ปราสาทหิน ดินด่านเกวียน) ครับ

SKYDECK ,Terminal21 Korat

 ประวัติ/ความสำคัญ : SKYDECK

SKYDECK ,Terminal21 Korat
         จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Terminal21 Korat เขียนบอกกล่าวเล่าเกี่ยวกับ SKYDECK ว่า "แลนด์มาร์กใหม่ใจกลางเมืองโคราช ที่พร้อมให้ทุกคน Check-In และ Share ภาพประทับใจแบบ 360 องศา บนหอคอยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สูงที่สุดในจังหวัดนครราชสีมา นวัตกรรมใหม่ของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นด้วยดีไซน์งามสง่าดุจหอบังคับการบิน

SKYDECK ,Terminal21 Korat
          Terminal21 Korat Tower สูง 110 เมตร มีทัศนวิสัยกว้างไกล จนเราสามารถมองเห็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของโคราช จากจุดชมวิว 2 ชั้น คือ Skydeck 1 และ Skydeck 2 ที่ถ่ายภาพได้สวยจับใจจนต้องแชร์ทุกโซเชียล ภายในให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สะดวกสบาย พร้อมห้องน้ำทันสมัย ภายนอกหอคอยมีไฮไลต์เป็น Facade Lighting ที่ตระการตาด้วย Dynamic Coloured LEDs ระยิบระยับ…ไม่เคยหลับ
          หอคอยแห่งนี้ครบครันด้วยระบบอำนวยความสะดวกแบบ Terminal Airport ที่เปิดเคาน์เตอร์ให้ Check-In ณ ชั้น 5 ในบรรยากาศล้ำสมัย ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมจอภาพขนาดใหญ่แสดงการขึ้น – ลง ของเครื่องบิน ภาพสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในจังหวัดนครราชสีมา รวมทั้งภาพตึกระฟ้าในระดับสูงสุดทั่วโลก อาทิ บุรจญ์เคาะลีฟะฮ์, เซี่ยงไฮ้ ทาวเวอร์, ไทเป 101, โตเกียว สกายทรี ฯลฯ จอดิจิตัลแสดงเวลาขึ้น – ลง หอคอย พร้อมภาพจำลองวิวโคราช 360 องศา เรียกน้ำย่อยก่อนไปสัมผัสประสบการณ์จริงด้านบน ที่ไม่ว่าจะมาเดี่ยว มาคู่ มาเป็นหมู่คณะ พร้อมเพื่อนฝูง ครอบครัว Terminal21 Korat Tower ก็ยินดีต้อนรับและมอบความสุขให้ทุกคนแบบไร้ขีดจำกัด"
         
เวลาเปิด-ปิด/ค่าธรรมเนียมการเข้าชม :  SKYDECK

 • วันเปิด/ปิด : เปิดทุกวัน
 • ช่วงเวลาเปิด/ปิด : 10.30 น. - 21.30 น.
 • อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าชม : ฟรี


สถานที่ตั้ง : SKYDECK
          Terminal21 Korat ถนนมิตรภาพ – หนองคาย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

การเดินทางไป : SKYDECK

แผนที่สำหรับเดินทางไป SKYDECK Terminal21 Korat

ถึงจุดหมาย : SKYDECK
            เมื่อเดินทางไปถึง Terminal21 Korat มุ่งหน้าไป Check-In ที่ชั้น 5 เพื่อขึ้นไปส่องมุมสูงๆดูวิวสวยๆของเมืองที่ SKYDECK หอคอยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สูงที่สุดในโคราชครับ (รูปประกอบ : 9 เม.ย.2560 )

SKYDECK
            ก่อนขึ้นบินไป SKYDECK ต้องจองตั๋วหรือจองคิวที่เคาเตอร์ที่ชั้น 5 ก่อนครับ เลือกรอบเวลาหรือเที่ยวบินที่สะดวกครับ

Air Ticket
            เมื่อได้เวลาผู้โดยสารทุกคนที่มี Air Ticket มุ่งหน้าไป SKYDECK ตามช่วงเวลาครับ

ทางเข้า SKYDECK
            เมื่อขึ้นมาถึง SKYDECK หอคอยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สูงที่สุดในโคราช จุดที่นักท่องเที่ยว หรือผู้มาเยือนต้องมาให้ถึงจุดนี้ครับ 

บริเวณ SKYDECK ,Terminal21 Korat ชั้นบนสุด

บรรยากาศบริเวณ SKYDECK ,Terminal21 Korat ชั้นบนสุด

SKYDECK ,Terminal21 Korat ชั้นบนสุด

            ผู้เขียนขอนำรูปซึ่งถ่ายจากมุมสูงๆ วิวสวยๆ ดูเมืองโคราชแบบ 360 องศาผ่านหอคอย SKYDECK มาฝากครับ

มุมรูปถ่ายจาก SKYDECK ,Terminal21 Korat

มุมรูปถ่ายจาก SKYDECK ,Terminal21 Korat

มุมรูปถ่ายจาก SKYDECK ,Terminal21 Korat

มุมรูปถ่ายจาก SKYDECK ,Terminal21 Korat

มุมรูปถ่ายจาก SKYDECK ,Terminal21 Korat
            หากอยากส่องเมืองโคราชแบบชัดๆ ทางหอคอยยังมีกล้องส่องทางไกลไว้ให้บริการส่องดูเมืองโคราชแบบฟรีๆ ครับ


กล้องส่องทางไกล SKYDECK ,Terminal21 Korat
            หลังจากเต็มที่กับ SKYDECK ชั้นบนแล้ว หากจะส่องเมืองโคราชดูอีกมุมมองก็เดินลงมา SKYDECK ชั้นล่างถัดลงมาอีกชั้น ซึ่งเป็นทางลงลิฟท์เพื่อกลับลงมายังชั้น 5 ต่อไปครับ

SKYDECK ,Terminal21 Korat ชั้นล่าง

SKYDECK ,Terminal21 Korat ชั้นล่าง

            หากชอบการดูวิวสวยๆ จากมุมสูงๆ แบบครบทุกมิติ  SKYDECK หอคอยแห่งแรกและแห่งเดียวที่สูงที่สุดในโคราช  อีกหนึ่งสถานที่ในโคราชที่ต้องไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


นมัสการหลวงปู่โต เมืองย่าโม
ดูกระทิงที่เขาแผงม้า ( Khao Phaeng Ma ) อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
ร้านกาแฟ Dragon Coffee อลังการงานสร้าง หุ่นเหล็กโคราช
ปราสาทหินพิมาย อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย( Phimai Historical Park )สถาปัตยกรรมทางศิลปะและเป็นศาสนสถานขอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย