My latest images for sale at Shutterstock:

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2556

วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram ) สถาปัตยกรรมรูปพิเศษที่นำมาสร้างเป็นศาสนสถานเพียงแห่งเดียว

Thai | English

          วันนี้ชวนไปเที่ยวไปชมวัดที่มีสถาปัตยกรรมจำลองมาจากนครวัดและเป็นวัดหลวงที่ใช้บำเพ็ญพระราชกุศลของกษัตริย์ทุกพระองค์สืบต่อมาทุกสมัยของอาณาจักรอยุธยานั่นคือ วัดไชยวัฒนาราม (Wat Chaiwatthanaram ) จ.พระนครศรีอยุธยา (ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา) ครับ อยู่ไม่ห่างจากรุงเทพฯ เป็นวัดที่งามด้านศิลปะเป็นอย่างยิ่งครับ


เกี่ยวกับวัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )


          วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของอยุธยา ตั้งอยู่นอกเกาะกรุงศรีอยุธยาฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2173 บริเวณที่ตั้งของวัดนี้เคยเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของพระราชมารดาซึ่งได้สิ้นไปก่อนที่พระเจ้าปราสาททองจะเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ การสิ้นพระชนม์ของพระราชมารดา มีความเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นครองราชย์ของพระองค์ กล่าวคือ พระราชมารดาสิ้นขณะที่พระองค์มีตำแหน่งเป็นเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เสนาบดีกลาโหมในรัชสมัยพระเชษฐาธิราช
         เจ้าพระยากลาโหมได้จัดงานศพให้กับมารดาของท่านที่บริเวณวัดกุฎธาราม โดยเชิญขุนนางทั้งทหารและพลเรือนจำนวนมากมาร่วมงานศพในครั้งนั้น และในที่ชุมนุมนี้เองที่เจ้าพระยากลาโหมได้ประกาศเจตจำนงในอันที่จะยึดอำนาจจากกษัตริย์ ต่อมาเมื่อได้ขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 25 เป็นต้นราชวงศ์ของราชวงศ์ปราสาททองแล้ว พระองค์จึงได้สร้างวัดไชยวัฒนารามขึ้นเพื่ออุทิศผลบุญนี้ให้กับพระราชมารดาของพระองค์ อนึ่ง วัดนี้อาจจะถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะเหนือเขมรด้วย ฉะนั้นรูปแบบในทางสถาปัตยกรรมจึงเหมือนหนึ่งจำลองมาจากนครวัด
          วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดหลวงที่ใช้บำเพ็ญพระราชกุศลของกษัตริย์ทุกพระองค์สืบต่อมาทุกสมัยของอาณาจักรอยุธยา ทั้งนี้ใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงศพพระเจ้าลูกยาเธอ พระบรมวงศานุวงศ์ต่าง ๆ ตลอดจนพระศพของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ก็ได้รับการถวายพระเพลิงที่นี่เช่นกัน วัดไชยวัฒนาราม กลายเป็นค่ายตั้งรับศึกพม่าในสงครามเสียกรุง ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 ต่อจากนั้นก็ร้างไป จนเพิ่งได้รับการขุดแต่งเพื่อการอนุรักษ์ เมื่อ พ.ศ. 2530 (ที่มา : http://www.ayutthayastudies.aru.ac.th/content/view/358/116/ )

สถานที่ตั้ง วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
      อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )อัตราค่าเข้าชม
      ชาวไทย   10 บาท
      ชาวต่างประเทศ 50 บาท

แผนผังวัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )

แผนผังวัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
(รูปจาก : ป้ายบริเวณวัด)

  1. ปรางค์ประธาน ( Main Pagoda / Prang)
  2. อุโบสถ (Ordination Hall / Ubosot)
  3. เมรุทิศ เมรุราย (Spired Roof Hall / Meru Thit – Meru Rai)
  4. เจดีย์บรรจุพระอัฐิเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศร์ (Pagoda / Chedi)
  5. ระเบียงคต (Cloister)
  6. เตาเผาหินปูน (Limestone Kiln)
ถึงเป้าหมาย วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
         เมื่อเดินทางถึงวัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram ) เรามุ่งหน้าไปชมความงามสถาปัตยกรรมของวัดไชยวัฒนารามกันครับ (ภาพการเดินทาง : วันที่ 23 ต.ค.2556) 

          ณ วันที่ 8 ก.ย.2556 ยังมีการบูรณะเนื่องจากมหาอุทกภัยปี 2554 แต่สามารถเข้าท่องเที่ยวภายในวัดชัยวัฒนารามได้ครับ


         วัดไชยวัฒนารามเป็นอีกหนึ่งวัดที่ไปเยือน ไปดื่มด่ำความงามของศิลปะได้เรื่อยๆ ครับ ผมกลับไปเยือนอีกหลายครั้ง และเมื่อวันที่  11 พ.ย.2559 ก็ได้ไปเยือนอีกครั้ง ขอนำภาพความงามของวัดและศิลปะในวันนั้นมาฝากครับ หลังจากการบูรณะจากมหาอุทกภัยปี 2554 

แบบจำลองวัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )

         เมรุทิศ-เมรุราย หมายเลข 3  ป้ายบริเวณเมรุทิศ-เมรุรายเขียนเล่าว่า "เมรุทิศ-เมรุรายตั้งอยู่ล้อมพระปรางค์ประธานตามแนวทิศ 8 ทิศ ลักษณะเป็นอาคารทรงปราสาทยอดปรางค์ สร้างเป็นอาคารซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป 7 ชั้น มีแนวระเบียงคต (หมายเลข 5 ) เชื่อมระหว่างเมรุแต่ละองค์โดยรอบภายในคูหาของเมรุทุกองค์ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งปางมารวิชัย ปรากฎร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังอยู่ภายใน
          เมรุเหล่านี้เรียกชื่อตามตำหน่งที่ตั้งทิศแกนหลักว่า “เมรุทิศ” 

           ส่วนบริเวณมุมแต่ละด้านซึ่งเป็นทิศรองนั้นเรียกว่า “เมรุราย” ซึ่งถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมรูปพิเศษที่นำมาสร้างเป็นศาสนสถานพบที่วัดไชยวัฒนารามเพียงแห่งเดียว อาจได้รูปแบบมาจากเมรุพระบรมศพพระมหากษัตริย์ซึ่งปกติสร้างด้วยไม้"         จิตรกรรมภาพปูนปั้นเล่าเรื่องพุทธประวัติภายในเมรุทิศ-เมรุรายเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องหยุดยืนดื่มด่ำชมความงามศิลปะด้านนี้ครับ


         ภายในคูหาของเมรุทุกองค์ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่องประทับนั่งปางมารวิชัย         ปรางค์ประธาน หมายเลข 1 พระปรางค์ประธานวัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram ) นำรูปแบบของพระปรางค์สมัยอยุธยาตอนต้นมาก่อสร้าง แต่ปรางค์ประธานที่วัดไชยวัฒนารามทำมุขทิศยื่นออกมามากกว่า บนยอดองค์พระปรางค์ใหญ่อาจเคยประดิษฐานพระเจดีย์ขนาดเล็ก สื่อถึงพระเจดีย์จุฬามณีบนยอดเขาพระสุเมรุ (ที่มา : www.tatedutour.com)

         ระเบียงคต หมายเลข 5 ระเบียงคตประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย จำนวน 120 องค์ ซึ่งเป็นเสมือนกำแพงเขตศักดิ์สิทธิ์

         อีกส่วนหนึ่งที่ไม่ควรพลาดไปเที่ยวชมครับบริเวณคือด้านที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา คือ อุโบสถ หมายเลข 2  ในส่วนนี้ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาไปสูดอากาศริมแม่น้ำให้เต็มปอดครับพร้อมกับชมความงดงามของโบราณสถาน         งดงามที่สุดครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ “วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )” อีกสถานที่หนึ่งในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงวัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram ) ทั้งหมด 

วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan) วัดเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา
วัดกุฎีดาว (Wat Khudeedao) วัดขนาดใหญ่สมัยอยุธยาที่มีสภาพที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดพนัญเชิง (Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย
วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น