My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center)


         ก่อนไปเที่ยวกรุงเก่าและอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  อยากเที่ยวกรุงเก่าให้ครบทุกมิติเป้าหมายที่อยากแนะนำให้ไปเริ่มต้นเป็นสถานที่แรกในกรุงเก่านั่นคือ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว  หรือ ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) จ.พระนครศรีอยุธยา ครับ

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) จ.พระนครศรีอยุธยา

 ประวัติ/ความสำคัญ  : ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา  ( ATC)         ป้ายบริเวณศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) ที่ชั้น 1 เขียนเล่าเกี่ยวกับวัดว่า "ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 125 ไร่ เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2484 ในสมัยที่หลวงบริหารชนบท (ส่าน สีหไตรย์) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัดโดยการสนับสนุนของนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นซึ่งเป็นชาวอยุธยา อาคารได้รับการออกแบบ โดยพระสาโรจรัตนนิมมานก์(สาโรช ร.สุขยางค์) โดยออกแบบเป็นอาคารที่มีรูปร่างคล้ายตัว T ด้านหน้าของอาคารได้สร้างพระบรมรูปวีรกษัตริย์ วีรสตรี ในสมัยอยุธยา 6 พระองค์ ได้แก่ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) จ.พระนครศรีอยุธยา
          ในปัจจุบันศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) แห่งนี้ ได้รับการปรับปรุงให้เป็นศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยาของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย"
         
สถานที่ตั้ง ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา  ( ATC)
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา  ( ATC)

แผนที่สำหรับเดินทางไปศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) จ.พระนครศรีอยุธยา

ถึงจุดหมาย : ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา  ( ATC)
            เมื่อเราเดินทางไปถึงศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) มุ่งหน้าไปหาข้อมูลสำหรับเยือนกรุงเก่ากันครับ (รูปประกอบ : 5 ม.ค.2560 )  

พระบรมรูปของพระมหากษัตริย์และวีรสตรีที่สำคัญในประวัติศาสตร์
            ที่ด้านหน้าอาคารศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) มีพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์และวีรสตรีที่สำคัญในประวัติศาสตร์ เริ่มจากด้านซ้ายไปขวา ได้แก่ 

  • สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง ทรงถือปราสาทสังข์ เป็นสัญลักษณ์ว่าทรงก่อตั้งพระนครแห่งนี้
  • สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงถือประมวลกฎหมาย หมายถึง ผู้ทรงปรีชาสามารถในการปกครอง 
  • สมเด็จพระสุริโยทัย ทรงถือพระแสงของ้าว หมายถึง ทรงมีวีรกรรมกล้าหาญ 
  • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงถือพระแสงของ้าว ผู้ทรงกอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 1 
  • สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ทรงถือพระราชสาสน์ หมายถึง ทรงเป็นผู้เจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ  
  • สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงถือพระแสงดาบ หมายถึง ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยา เมื่อคราวเสียกรุงครั้งที่ 2  

แผนผังศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center)
            ชั้น 1 ด้านหน้าปีกขวา เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ให้บริการข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยว และแผนที่ท่องเที่ยวในอยุธยา เปิดบริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
            ชั้น 1 ห้องโถงกลาง เป็นพื้นที่โล่งสำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ วาดศิลป์วันอาทิตย์ วันเด็กแห่งชาติ จัดนิทรรศการ  และอื่นๆ
            ชั้น 2 เป็นหอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยา จัดแสดงนิทรรศการถาวร แนะนำภาพรวมของอยุธยาทั้งในด้านประวัติศาสตร์ แหล่งท่องเที่ยว สถาปัตยกรรม และมีวีดิทัศน์เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวอยุธยาให้ชม  นำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปิดบริการทุกวัน ยกเว้นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
 ( ที่มา : โบชัวร์ "พระนครศรีอยุธยา" ,ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ,เมษายน 2555) 
ข้อมูลการท่องเที่ยว

แผนที่สำหรับไหว้พระ 9 วัด

การท่องเที่ยวภายในอยุธยา

แนะนำวิถีความเป็นอยู่ของคนอยุธยา

ชมวิดีทัศน์ชุดมรดกริมสายน้ำอยุธยา

            ในบริเวณชั้น 2 เป็นจุดที่อยากให้ทุกคนขึ้นมาค้นหาความเป็นกรุงเก่า อยุธยาครับ แต่ละภายในนำเสนอผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้เพลินเหมือนย้อนกลับไปเมื่อหลายร้อยปีครับ


            ชั้น 3 เป็นหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา เป็นการเปิดพื้นที่เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนิทรรศการร่วมสมัย และงานนิทรรศการศิลปะหมุนเวียนร่วมจัดแสดง
 ( ที่มา : โบชัวร์ "พระนครศรีอยุธยา" ,ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา ,เมษายน 2555) 
            ในวันเดินทางไปที่ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) ชั้น 3 กำลังปิดปรับปรุงครับ
            อยากเที่ยวกรุงเก่าให้ครบทุกมิติ  ศูนย์ท่องเที่ยวอยุธยา ( Ayutthaya Tourism Center) จ.พระนครศรีอยุธยา” คือสถานที่แรกที่ควรไปเริ่มต้นก่อนเยือนกรุงเก่าครับ...สวัสดีครับ

วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น