My latest images for sale at Shutterstock:

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

Thai | English

          วันนี้ชวนไปกราบพระที่วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon)          วัดนี้เดิมพระเจ้าอู่ทองทรงสร้างเมื่อ พ.ศ.1900 สำหรับเป็นสำนักของพระสงฆ์ ซึ่งไปบวชเรียนมาแต่สำนักพระวันรัตนเถรในลังกาทวีป เรียกนามนิการนี้ว่า “คณะป่าแก้ว” จึงได้นามว่า “วัดป่าแก้ว” ต่อมาคนทั้งหลายพากันเลื่อมใสบวชเรียนพระสงฆ์นิกายนี้ก็เจริญแพร่หลาย พระราชาธิบดีจึงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นพระวันรัตนมีตำแหน่ง เป็นสังฆราชขวาคู่กับพระพุทธโฆษาจารย์เป็นอธิบดีสงฆ์ฝ่ายคันถธุระคือสังฆราชฝ่ายซ้าย และวัดนี้เป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชจึงได้ชื่อว่า “วัดพระญาไท” สำหรับพระอุโบสถของวัดนี้พระเทียรราชาเคยไปเสี่ยงเทียนอธิฐานแข่งบารมีกับขุนวงศาธิราชก่อนที่จะได้ราชสมบัติ
         ในแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหาอุปราชาแห่งพม่าได้ยกกองทัพเข้าตีกรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ.2135 หมายจะปราบปรามเมืองไทยไว้ในอำนาจ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกกองทัพออกไปสู้ข้าศึก จนได้ชนช้างกับพระมหาอุปราชาที่ตำบลหนองสาหร่าย แขวงเมืองสุพรรณบุรี สมเด็จพระนเรศวรมหาราชมีชัยชนะทรงฟันคู่ต่อสู้สิ้นพระชนม์บนคอช้าง แต่ครั้งนั้นไม่สามารถจะตีกองทัพของข้าศึกให้แตกแยกยับเยินไปได้ เนื่องจากกองทัพต่างๆติดตามไปไม่ทันพระองค์ ครั้นเมื่อเสร็จการสงครามแล้ว สมเด็จพระนเรศวรทรงพิโรธแม่ทัพนายกองเหล่านั้น จะให้ประหารชีวิตแม่ทัพนายกองที่ตามเสด็จไปไม่ทันเสียให้หมด สมเด็จพระวันรัตนวัดป่าแก้วถวายพระพร ขอพระราชทานโทษไว้แล้วทูลแนะนำให้ทรงสร้างเจดีย์ไว้เป็นที่ระลึกเพื่อเฉลิมเกียรติยศ ที่ได้ชัยชนะอันยิ้งใหญ่ในครั้งนั้น สมเด็จพระนเรศวรมหาราชจึงโปรดให้สร้างเจดีย์ใหญ่ขึ้นที่วัดนี้ เจดีย์ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างขึ้นที่วัดนี้ขนานนามว่า พระเจดีย์ชัยมงคล ต่อมาจึงเรียกวัดนี้ว่า “วัดใหญ่ชัยมงคล” (ที่มา : ป้ายข้อมูลวัดภายในวัดใหญ่ชัยมงคล)

วัดใหญ่ชัยมงคล : รูปแบบสันนิษฐาน

วัดใหญ่ชัยมงคล : มุมภาพอิงรูปแบบสันนิษฐาน
         
สถานที่ตั้ง วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) 
         อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) 
         การเดินทางจากรุงเทพมหานครมุ่งหน้าไป วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) จ.พระนครศรีอยุธยา ( รายละเอียดการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไป จ.พระนครศรีอยุธยา ) รายละเอียดดังนี้ (โดยรถยนต์)
  • เลี้ยวซ้ายจากสายเอเซีย (ทางหลวงหมายเลข 32) เข้า ถ.โรจนะ ( ทางหลวงหมายเลข 309 ) มุ่งหน้าเข้า จ. พระนครศรีอยุธยา 
  • ขับไปเรื่อยๆตาม ถ.โรจนะจนถึงวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ให้เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 3477 จะมีป้ายบอกทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล ขับไปประมาณ 500 เมตร จะเห็นวัดใหญ่ชัยมงคลอยู่ด้านซ้ายมือ
(แผนที่จาก : maps.google.com)


แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon)

ถึงจุดหมาย : วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) 
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เราไปตามรอยประวัติศาสตร์และกราบพระเพื่อเป็นศิริมงคลกันเลยครับ (ภาพการเดินทางวันที่ 23 ต.ค.2556  ,8 ส.ค.2558 และ 15 ม.ค.2560 )
            ค่าธรรมเนียมการเข้าชมวัด คนไทยเข้าฟรี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 20 บาทครับ เราเดินชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆวัดกันก่อนครับ
            ไปกราบพระไสยาสน์ หรือ พระนอน เพื่อเป็นศิริมงคลครับ โดยในเว็บไซด์ของสถาบันอยุธยาศึกษาเขียนเกี่ยวกับพระไสยาสน์ หรือ พระนอน ไว้ว่า "วิหารพระนอนขนาดใหญ่ที่ปรักหักพัง มีพระนอนหรือพระไสยาสน์หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก พระเศียรไปทางทิศใต้ ซึ่งองค์เดิมนั้นได้ถูกนักแสวงโชคขุดทำลายจนพังไปหมดแล้ว องค์ปัจจุบันเป็นองค์ที่สร้างขึ้นใหม่"

พระไสยาสน์ หรือ พระนอน

พระไสยาสน์ หรือ พระนอน


        
             อีกจุดที่มาวัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) ต้องทำ คือ กราบพระขอพรที่พระอุโบสถซึ่งอยู่แนวเดียวกับพระเจดีย์ชัยมงคล  

พระอุโบสถวัดใหญ่ชัยมงคล

พระประธานภายในพระอุโบสถ
ภาพวาดภายในพระอุโบสถ

          และจุดสำคัญที่ห้ามพลาดนั้นคือ พระเจดีย์ชัยมงคล ครับ จากป้ายหน้าพระเจดีย์เขียนบอกความสำคัญไว้ดังนี้ครับ
    • สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โปรดฯให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติ ในคราวยุทธหัตถีมีชัยชนะสมเด็จพระมหาอุปราชแห่งพม่า เมื่อ พ.ศ.2135
    • เป็นนิมิตรหมายของเอกราช เตือนให้ระลึกถึงความกล้าหาญและเสียสละของพรรษบุรุษ
    • เป็นสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อันเนื่องจากธรรมอันประเสริฐแห่งพระพุทธศาสนา


          ไปตามรอยประวัติศาสตร์ พระเจดีย์ชัยมงคล อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกันครับ

พระเจดีย์ชัยมงคล


พระเจดีย์ชัยมงคล

พระเจดีย์ชัยมงคล

พระเจดีย์ชัยมงคล

บริเวณรอบๆ พระเจดีย์ชัยมงคล

พระเจดีย์ชัยมงคล

พระเจดีย์ชัยมงคล


         หลังจากชมความงดงามของโบราณศิลปะแล้วชวนขึ้นไปข้างบนพระเจดีย์ชัยมงคลชมความงดงามของโบราณศิลปะต่อครับ
        หลังจากชมความงดงามข้างบนทั้งภายในและรอบๆ พระเจดีย์ชัยมงคลเต็มอิ่มแล้วเราก็ลงด้านล่างชมสถาปัตยกรรมและบรรยากาศรอบๆพระเจดีย์ชัยมงคลกันต่อครับ

            ผู้เขียนกลับไปเยือนวัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อีกหลายคราวครับ ขอนำภาพความงดงามของโบราณศิลปะที่ถ่ายในวันที่ 15 ม.ค.2560 มาฝากครับ

            หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์   วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) คืออีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดครับ...สวัสดีครับ

รูปความละเอียดสูงวัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) ทั้งหมด 

วัดพุทไธศวรรย์ (Wat Phutthaisawan) วัดเก่าแก่ของกรุงศรีอยุธยา
วัดกุฎีดาว (Wat Khudeedao) วัดขนาดใหญ่สมัยอยุธยาที่มีสภาพที่ดีมากที่สุดแห่งหนึ่งที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดพนัญเชิง (Wat Phanan Choeng) เป็นวัดเก่าแก่ที่มีมาก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา
พระมงคลบพิตร (Phra Mongkhon Bophit) พระพุทธรูปหล่อขนาดใหญ่องค์เดียวในประเทศไทย
วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น