My latest images for sale at Shutterstock:

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560

วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อีกหนึ่งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอยุธยา โบราณสถานสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นในพื้นที่มรดกโลก


         วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)  อีกหนึ่งที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอยุธยา โบราณสถานในพื้นที่มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ( ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา )  อีกหนึ่งวัดซึ่งเป็นโบราณสถานในเขตพื้นที่มรดกโลกที่วันนี้จะชวนไปชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากกรมสมัยโบราณครับ


 ประวัติ/ความสำคัญ  : วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)         ป้ายบริเวณวัดราชบูรณะเขียนเล่าเกี่ยวกับวัดว่า "วัดราชบูรณะ ตั้งอยู่ในบริเวณเกาะเมืองอยุธยา ตรงด้านทิศเหนือวัดมหาธาตุ ในพื้นที่ตำบลประตูชัย อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          ตามพระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ระบุว่า สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1967 ณ สถานที่ถวายเพลิงพระศพพระเชษฐาทั้ง 2 พระองค์ คือ เจ้าอ้ายพระยา และเจ้ายี่พระยา ซึ่งทรงทำยุทธหัตถีแย่งชิงราชสมบัติจนสิ้นพระชนม์พร้อมกัน ส่วนบริเวณที่สิ้นพระชนม์โปรดฯให้ก่อเจดีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์ขึ้น 2 องค์ เรียกว่า เจดีย์เจ้าอ้ายเจ้ายี่ อยู่บริเวณเชิงสะพานป่าถ่านทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวัดราชบูรณะ


          ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดราชบูรณะมีฐานะเป็นพระอารามหลวง ภายในวัดประกอบด้วย พระปรางค์ประธานล้อมรอบด้วยระเบียงคด พระวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขององค์ปรางค์ ส่วนพระอุโบสถตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกในแนวเดียวกัน นอกจากนี้ภายในวัดยังมีเจดีย์รายและพระวิหารรายประกอบอีกจำนวนมาก
          วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) อยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่อยู่ในเขตมรดกโลกตั้งแต่แรกเริ่มที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดก จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ณ กรุงคาร์เธจ ประเทศตูซิเนีย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534
       
แผนที่ขอบเขตมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( Ayutthaya Historical Park ) อิงตามเว็บไซต์ UNESCO
         
สถานที่ตั้ง วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)
         ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

การเดินทางไป วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)

แผนที่สำหรับเดินทางไปวัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)

ถึงจุดหมาย : วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)
            เมื่อเราเดินทางไปถึงวัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana) วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอยุธยา เราไปตามรอยประวัติศาสตร์ ชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากกรมสมัยโบราณในพื้นที่มรดกโลกกันครับ (รูปประกอบ : 5 ม.ค.2560 )  
            แบบจำลองและแผนผังวัดราชบูรณะ

โมเดลแบบจำลองวัดราชบูรณะ
แผนผังวัดราชบูรณะ

            ทางเข้าวัดจะโมเดลแบบจำลองและแผนผังวัดราชบูรณะ รายละเอียดดังนี้ครับ
  • หมายเลข 1 พระปรางค์ประธาน (Main Pagoda/Prang)
  • หมายเลข 2 พระอุโบสถ (Ordination Hall / Ubosot)
  • หมายเลข 3 พระวิหาร (Sermon Hall / Vihara)
  • หมายเลข 4 ระเบียงคด (Cloister)
  • หมายเลข 5 เจดีย์ราย (Pagoda)
            ข้อสังเกตุเมื่อเราดูแผนผังและโมเดลจำลองของวัดราชบูรณะจะมีแผนผังการก่อสร้างเป็นสมัยอยุธยาตอนต้นเหมือนที่วัดมหาธาตุ  การออกแบบและวางตำแหน่งของโบราณสถานนั้นให้พระวิหารอยู่ด้านหน้าปรางค์ประธาน  มีพระอุโบสถอยู่ด้านหลัง ทั้งหมดอยู่ในแนวระนาบเดียวกันทั้งพระวิหาร ปรางค์ประธาน และ พระอุโบสถ
            อดใจไม่ไหวแล้วครับ ไปเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรมและประติมากกรมสมัยโบราณตามแผนผังกันเลยครับ ตั้งแต่ทางเข้าเรามองเข้าไปภายในจะเห็นความงามสูงสง่าโชว์ความงดงามทางสถาปัตยกรรมของพระปรางค์ให้ผู้ไปเยือนครับ

มองพระปรางค์ประธานผ่านพระวิหาร

            พระวิหารวัดราชบูรณะ (หมายเลข 3)

พระวิหารวัดราชบูรณะ
ภายในพระวิหารวัดราชบูรณะ

พระวิหารวัดราชบูรณะ
            พระปรางค์ประธาน (หมายเลข 1)
           องค์ปรางค์วัดราชบูรณะเป็นจุดที่ต้องเยือนใช้เวลามากว่าจุดอื่นๆ หน่อยครับ  สำหรับชมความงดงามทางสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา และภายในพระปรางค์ประธานมีห้องกรุ โบราณวัตถุในกรุพระปรางค์ได้ถูกนำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากวัดราชบูรณะสามารถไปตามรอยต่อได้ครับ

พระปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ

พระปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ

พระปรางค์ประธานวัดราชบูรณะ

           องค์ปรางค์วัดราชบูรณะเป็นเจดีย์สมัยอยุธยาตอนต้นที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงน้อย เป็นตัวอย่างงานศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนต้นแท้ๆ ที่หาชมได้ยาก ที่ยอดปรางค์ชั้นล่างมีการประดับปูนปั้นรูปครุฑ ยักษ์ และเทพ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งชั้นระหว่างสวรรค์และโลกมนุษย์ ตามคติเกี่ยวกับเขาพระสุเมรุ ส่วนปูนปั้นรูปยักษ์แบกที่ฐานปรางค์ประธานนั้น มาจากแนวคิดของสถาปัตยกรรมไทยเชื่อกันว่าเป็นการค้ำจุนพุทธศาสนา (ที่มา : โบชัวร์ >> The dawn of the Ayutthaya kingdom ,Tourism Authority of Thailand )
            ระเบียงคดวัดราชบูรณะ (หมายเลข 4)
แนวระเบียงคดวัดราชบูรณะ 
            พระอุโบสถวัดราชบูรณะ (หมายเลข 2)
            พระอุโบสถราชบูรณะ อยู่ด้านหลังองค์พระปรางค์ประธาน เป็นอีกจุดครับที่ต้องยืนชมความงดงามขององค์พระปรางค์ประธานผ่านพระอุโบสถ แม้ว่าพระอุโบสถจะเหลือเพียงซากบางส่วน ไม่ครบสมบูรณ์ทั้งหลัง แต่ร่องรอยของซากโบราณสถานทำให้ผู้มาเยือนได้หลงร่องรอยต่างๆเหล่านี้แน่นอนครับ

พระอุโบสถวัดราชบูรณะ

พระอุโบสถวัดราชบูรณะ
 
พระอุโบสถวัดราชบูรณะ

พระอุโบสถวัดราชบูรณะ

             กลุ่มเจดีย์รายวัดราชบูรณะ (หมายเลข 5)

กลุ่มเจดีย์รายวัดราชบูรณะ

            ความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอีกหนึ่งวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในอยุธยา อยากให้มาทุกคนมาเยือนครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ขับรถกินลม ชมบรรยากาศ ไหว้พระ ตามรอยประวัติศาสตร์โบราณสถาน  วัดราชบูรณะ (Wat Ratchaburana)” คืออีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่เราไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


วัดพระศรีสรรเพชญ์ จ.พระนครศรีอยุธยา วัดสำคัญที่สุดของราชสำนักอยุธยา
วัดพระเมรุราชิการาม วัดที่ใช้ทำสัญญาสงบศึกกับพระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง ( Wat Na Phra Mane )
วัดไชยวัฒนาราม ( Wat Chaiwatthanaram )
วัดมหาธาตุ พระอารามหลวงในสมัยอยุธยาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (Wat Maha That)
วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chaimongkhon) อนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติและสัญลักษณ์แห่งการอภัยทานของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
มหาสงกรานต์ มหามงคล ไปสรงน้ำพระงานหลวงปู่ทวด ประจำปี 2559
สรงน้ำหลวงปู่ทวดปี 2558
เที่ยวประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำที่ลาดชะโด หนึ่งปีมีครั้ง
ตลาดน้ำคลองสระบัว ( Ayutthaya Klong Sa Bua Floating Market & Water Theatre ) : กำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกิจการ
วัดแม่นางปลื้ม (Wat Mae Nang Pleum) เปี่ยมด้วยตำนานและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
วัดกษัตราธิราชวรวิหาร (Wat Kasatrathirat Worawihan) อารามหลวงที่งดงามด้วยงานศิลป์ชั้นสูง
วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร (Wat Niwet Thamprawat Ratworawihan) วัดไทยแห่งเดียวในประเทศไทยที่สร้างแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรวิหาร วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 5
วัดธรรมาราม (Wat Thammaram) สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนา สถานที่จำพรรษาของพระอุบาลีมหาเถระ
วัดธรรมิกราช (Wat Thammikarat) วัดที่มีพระมหากษัตริย์จะทรงเสด็จมาฟังธรรมเป็นประจำในวันพระ อธิฐานนำน้ำพระพุทธมนต์ไปรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
วัดโลกยสุธาหรือวัดพระนอน ( Wat Lokaya Sutha ) จ.พระนครศรีอยุธยา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น