My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9

         หลังจากการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ประชุมฯ ได้หารือกรอบแนวทาง เนื้อหา และการดำเนินงานโดยนิทรรศการ โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อ น้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดำริ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 (ที่มา : kingrama9.net ) และต่อมารัฐบาลได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2560
         สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้ประชาชน เยาวชน และผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกลมีโอกาสเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการอย่างทั่วถึง จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขยายเวลาการเข้าชมไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) ในพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
รัชการที่ 9
         วันนี้ผู้เขียนอยากเชิญชวนชาวไทยทุกคนไปชมพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9  ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง ซึ่งอีกไม่กี่วันจะสิ้นสุดให้เข้าชมแล้ว
         รายละเอียดต่างๆ ก่อนเดินทางไปชมพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) และนิทรรศการ
         ผู้เขียนขอนำรูปถ่ายบรรยากาศการเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ,11 พฤศจิกายน 2560 และ 29 ธันวาคม 2560 มาให้ชมครับ

ที่นั่งพักรอเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium) และนิทรรศการตามกลุ่มคิว
         เมื่อผู้เข้าชมถึงกลุ่มคิวในการเข้าชม เจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าชมเข้าชมพระเมรุมาศและนิทรรศการเป็นอย่างดีครับ

ทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium) และนิทรรศการ
แปลงนาบริเวณทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium)

แปลงนาบริเวณทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium)
กังหันน้ำชัยพัฒนา Model : RX-2
บริเวณทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium)

เครื่องกลเติมอากาศ Model:RX-5C จัดสร้างปี 2533
บริเวณทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium)

แปลงนาบริเวณทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium)

แปลงนาบริเวณทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium)
พลับพลายกสนามหลวง บริเวณทางเข้าชมพระเมรุมาศฯ (The Royal Crematorium)
         พระเมรุมาศฯ มีความงดงาม ยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยที่การวางผังพระเมรุมาศฯ มีความเชื่อมโยงกับ ศาสนสถานโบราณสำคัญที่อยู่บริเวณรอบมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยกำหนดที่ประดิษฐานของบุษบกองค์ประธาน ที่ตั้งของพระจิตตกาธาน สำหรับถวายพระเพลิง พระบรมศพฯ จากจุดตัดของเส้นทิศเหนือ – ใต้ ซึ่งลากจากยอดพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับเส้นทิศตะวันออก – ตะวันตก ที่ลากจากเขตพุทธาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร 
(ที่มา : kingrama9.net )

ทางเข้าชมพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)
พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)
บรรยากาศการเข้าชมพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) 29 ธ.ค.2560

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)
พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)

         บริเวณรอบๆ พระเมรุมาศฯ ผู้เข้าชมจะได้เห็นสัตว์มงคล สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์อยู่รอบพระเมรุมาศฯทั้งสี่ทิศ

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์

สระอโนดาตและสัตว์หิมพานต์
         ประติมากรรมสัตว์มงคลทั้งสี่ทิศ

โคสัตว์มงคล อาศัยอยู่ปากแม่นัำอุสภมุข
ม้าสัตว์มงคล อาศัยอยู่ปากแม่นัำอัสสมุข
ช้างสัตว์มงคล อาศัยอยู่ปากแม่นัำหัตถีมุข

ราชสีห์สัตว์มงคล อาศัยอยู่ปากแม่นัำสีหมุข
         ประติมากรรมราวบันไดนาคประดับพระเมรุมาศฯ มีทั้งหมด 4 แบบ อยู่บนพระเมรุมาศฯทั้ง 4 ชั้น (รายละเอียดประติมากรรมราวบันไดนาค)

ประติมากรรมราวบันไดนาคประดับพระเมรุมาศ
         บริเวณรอบๆ และทางขึ้นพระเมรุมาศฯ จะมีประติมากรรมเทวดานั่งเชิญบังแทรก เทวดานั่งเชิญพุ่ม เทวดายืนเชิญฉัตร

เทวดานั่งเชิญบังแทรก

เทวดานั่งเชิญบังแทรก

เทวดานั่งเชิญบังแทรก
เทวดานั่งเชิญพุ่มและเทวดายืนเชิญฉัตร

เทวดายืนเชิญฉัตร
         ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ตั้งอยู่หัวมุมทั้งสี่ทิศของพระเมรุมาศฯ

ท้าววิรุฬหก เทพเจ้าผู้ปกครองครุฑและนก ปกครองทิศใต้ มิเทพกลุ่มภัณฑ์เป็นบริวาร

ท้าวธตรฐ เทพเจ้าแห่งคนธรรพ์ ผู้ปกครองทิศตะวันออก ฤดูร้อน ธาตุไฟ

ท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้าแห่งยักษ์ ผู้ปกครองทิศเหนือ มียักษ์เป็นบริวาร

ท้าววิรูปักษ์ เทพเจ้าแห่งธนู ผู้ปกครองทิศตะวันตก มีพญานาคเป็นบริวาร
        หลังจากผู้ชมได้เห็นความงดงามและยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติฯ ของพระเมรุมาศฯ เรียบร้อยอย่าพลาดเข้าชมนิทรรศการตามอาคารต่างๆบริเวณรอบพระเมรุมาศฯ ซึ่งแต่ละอาคารนั้นก่อสร้างขึ้นตามโบราณราชประเพณีอย่างสง่างาม ประกอบด้วย พระที่นั่งทรงธรรม ศาลาลูกขุน ทับเกษตร ทิม ราชวัตร และพลับพลายก

พระที่นั่งทรงธรรม
ประติมากรรมสุนัขทรงเลี้ยงจัดแสดงบริเวณพระที่นั่งทรงธรรม

มุมมองพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) จากพระที่นั่งทรงธรรม

มุมมองพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) จากพระที่นั่งทรงธรรม

มุมมองพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) จากพระที่นั่งทรงธรรม
นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม

นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม

นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม

นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม
รูปวาดภายในพระที่นั่งทรงธรรม
นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม

นิทรรศการภายในพระที่นั่งทรงธรรม

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
อาคารต่างๆบริเวณรอบพระเมรุมาศฯ 
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
         หลังจากผู้เข้าชมได้เข้าชมพระเมรุมาศฯ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ครบตามเวลาที่กำหนดตามรอบ ตามคิว เจ้าหน้าที่จะประกาศแจ้งให้ทราบในการหมดเวลาการเข้าชมอิงตามสีบัตรติดหน้าอกที่ได้รับตอนเข้า

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium)
         ผู้เข้าชมพระเมรุมาศฯ และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ จะได้รับรูปที่ระลึกที่อาคารแสดงนิทรรศการและบริเวณทางออกทุกคน

รูปที่ระลึกสำหรับผู้เข้าชมพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
         
         ความสง่างามสมพระเกียรติพระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) ในช่วงกลางคืน

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) 

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) 

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) 

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) 

พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) 
         พระเมรุมาศ(The Royal Crematorium) และนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชการที่ 9 อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่คนไทยต้องไปชมครับ...สวัสดีครับ


พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (Siwamokkhaphiman Hall ,gallery of Thai history) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (Chantharakasem National Museum) พิพิธภัณฑ์แห่งแรกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา