My latest images for sale at Shutterstock:

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (Siwamokkhaphiman Hall ,gallery of Thai history) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

          พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (Siwamokkhaphiman Hall ,gallery of Thai history) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok ) กรุงเทพมหานคร (กรุงเทพฯ ดุจเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง วัด วัง งามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย) หมายเลข 1 ในแผนผังห้องจัดแสดง ( Museum Plan) พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร


แผนผังห้องจัดแสดง ( Museum Plan) ป้ายหน้าพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน

สถานที่ตั้ง "พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย"
        พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เวลาเปิด-ปิด "พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย"
        เวลาทำการ 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร

การเดินทางไป "พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย"
         พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok ) ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย สามารถเดินทางไปโดยอิงตามแผนที่ด้านล่างครับ

แผนที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok )

เดินทางถึงเป้าหมาย "พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย"
            ไปตามรอยประวัติศาสตร์กันครับที่พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (รูปประกอบ : ถ่ายวันที่ 2 เม.ย.2559)
            
พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทย (Siwamokkhaphiman Hall ,gallery of Thai history)

            ชมบริเวณภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมาน ห้องประวัติศาสตร์ชาติไทยกันครับ

ธรรมจักร
           พบที่วัดเสน่หา อ.เมือง จ.นครปฐม ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12 (1,400 ปีมาแล้ว)

ธรรมจักร

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ครึ่งองค์
           พบที่ วัดเวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ศิลปะศรีวิชัย ต้นพุทธศตวรรษที่ 14

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ครึ่งองค์

ทับหลังภาพหงส์และลายซุ้มพันธุ์พฤกษา
           พบที่ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว พุทธศตวรรษที่ 13 (1,300 ปีมาแล้ว)

ทับหลังภาพหงส์และลายซุ้มพันธุ์พฤกษา

ทับหลังภาพวิษณุอนันตศายิน (นารายณ์บรรทมสินธุ์)
           จากปราสาทกู่สวนแตง อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ ศิลปะแบบเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 17 (900 ปีมาแล้ว)

ทับหลังภาพวิษณุอนันตศายิน (นารายณ์บรรทมสินธุ์)

ศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือ ศิลาจารึกพ่อขุรามคำแหงมหาราช
           พบที่ เนินปราสาทเมืองโบราณสุโขทัย ต.เมืองเก่า อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย อักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย พ.ศ.1835

ศิลาจารึกหลักที่ 1 หรือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

พระอิศวร
           จากเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) กรุงเทพมหานคร ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 (600-700 ปีมาแล้ว)

พระอิศวร

พระวิษณุ
           จากเทวสถานสำหรับพระนคร (โบสถ์พราหมณ์) กรุงเทพมหานคร ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 19-20 (600-700 ปีมาแล้ว)

พระวิษณุ

พระเศียรพระพุทธรูป
           ขุดพบในวิหารหลวง วัดพระศรีสรรเพชญ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21 (500 ปีมาแล้ว)

พระเศียรพระพุทธรูป

พระพุทธรูปปางสมาธิ
           พบที่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ศิลปะเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 18-19 (700-800 ปีมาแล้ว)

พระพุทธรูปปางสมาธิ

พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก
           จากวัดหน้าพระเมรุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ศิลปะเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 17 (900 ปีมาแล้ว)

พระพุทธรูปทรงเครื่องนาคปรก

เสมาสลักภาพพุทธประวัติ
           ตอน โสตถยพราหมณ์ถวายหญ้าคา พบที่ เมืองฟ้าแดดสงยาง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธิ์ ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 14-16 (1,000-1,200 ปีมาแล้ว)

เสมาสลักภาพพุทธประวัติ

กลองมโหระทึก
           พบที่ ต.ท่าเสา อ.เมืองอุตรดิตย์ ยุดก่อนประวัติศาสตร์ 2,400-2,700 ปีมาแล้ว

กลองมโหระทึก

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี
           พบที่ ปราสาทเมืองสิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ศิลปะแบบเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 18 (800 ปีมาแล้ว)

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมี

พระเศียรพระโพธิสัตว์
           พบที่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พุทธศตวรรษที่ 13-14 (1,200-1,300 ปีมาแล้ว)

พระเศียรพระโพธิสัตว์

พระศิวะห้าเศียร (พระสทาศิวะ)
           พบที่ วัดหน้าพระเมรุ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 21-22 (400-500 ปีมาแล้ว)

พระศิวะห้าเศียร (พระสทาศิวะ)

พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องใหญ่
           จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 23 (300 ปีมาแล้ว)

พระพุทธรูปปางมารวิชัยทรงเครื่องใหญ่

พระพุทธรูปยืนเหนือพนัสบดี
           ไม่ทราบที่มา เดิมเป็นของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเดีย์ ศิลปะทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 (1,200-1,300 ปีมาแล้ว)

พระพุทธรูปยืนเหนือพนัสบดี

ประติมากรรมนูนสูงรูปสตรีสูงศักดิ์และนางกำนัล
           พบที่ เมืองโบราณคูบัว อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี ศิลปะทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-13 (1,200-1,300 ปีมาแล้ว)

ประติมากรรมนูนสูงรูปสตรีสูงศักดิ์และนางกำนัล

นางอัปสร
           พบที่ ศาลสูง (ศาลพระกาฬ) อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ศิลปะแบบเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 16-17 (900-1000 ปีมาแล้ว)

นางอัปสร

พระวิศวกรรม (เทวสถาปนิก)
           ไม่ทราบที่มา ย้ายมาจาก พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จ.พระนครศรีอยุธยา ศิลปะแบบเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 18 (800 ปีมาแล้ว)

พระวิศวกรรม (เทวสถาปนิก)

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสามองค์ในซุ้มบัลลังก์
           พบที่ อ.ดอนขวาง อ.เมืองอุทัย จ.อุทัยธานี ศิลปะแบบเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 18 (800 ปีมาแล้ว)

พระพุทธรูปปางมารวิชัยสามองค์ในซุ้มบัลลังก์

ครุฑยุคนาค (เครื่องประดับราชสยาม)
           ไม่ทราบที่มา สมบัติเดิมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ศิลปะแบบเขมรโบราณในประเทศไทย พุทธศตวรรษที่ 18 (800 ปีมาแล้ว)

ครุฑยุคนาค (เครื่องประดับราชสยาม)

ชิ้นส่วนแผ่นประทับเพดานลายดอกบัว
           เดิมติดเพดานมณฑป วัดศรีชุม อ.เมืองสุโขทัย ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 20 (600 ปีมาแล้ว)

ชิ้นส่วนแผ่นประทับเพดานลายดอกบัว

มกร (ส่วนประดับสถาปัตยกรรม)
           สังคโลก (เครื่องเคลือบดินเผาของสุโขทัย) ไม่ทราบที่มา ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 21 (500 ปีมาแล้ว)

มกร (ส่วนประดับสถาปัตยกรรม)

ประติมากรรมนูนสูงรูปโพธิพฤกษ์
           พบที่คลองเมือง (แม่น้ำลพบุรี) ใกล้วัดศาลาปูน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ศิลปะอยุธยา พุทธศตวรรษที่ 20 (600 ปีมาแล้ว)

ประติมากรรมนูนสูงรูปโพธิพฤกษ์

พระพุทธรูปคันธารราฐ
           พระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้สร้างตามแบบพระพุทธรูปคันธาระของอินเดียโบราณ ศิลปะรัตนโกสินทร์ พ.ศ.2453

พระพุทธรูปคันธารราฐ

ศรีษะโขน
           หนุมาน เป็นสมบัติเดิมของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ศิลปะรัตนโกสินทร์ พุทธศตวรรษที่ 24 (200 ปีมาแล้ว)

ศรีษะโขน

             นี่เป็นบางส่วนที่เดินไป ยิ้มไป ภาคภูมิในในความเป็นไทยครับ ไปเดินชมพื้นที่อื่นๆ ภายในพระที่นั่งศิวโมกขพิมานให้ครบนะครับ ทุกชิ้นคือของจริงทั้งหมด            ภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากครับ หากใครชอบการท่องเที่ยวแบบสบายๆ ตามชมโบราณวัตถุของจริง ตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทย เมืองไทยของเรา "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ( The National Museum Bangkok )" อีกหนึ่งสถานที่ในเมืองไทยที่ไม่ควรพลาดไปเยือนครับ...สวัสดีครับ


ตามรอยเจดีย์พระศรีสรรเพชญ์ดาญาณที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ( Wat Pho )
หอกลอง ( Drum Tower )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น